Provozní řád autokempu Rozkoš 2022-06-20T16:52:52+02:00

Provozní řád Autocampingu Rozkoš  ***

Provozovatelem rekreačního areálu Autocamping Rozkoš je společnost Autocamping Rozkoš, s.r.o. se sídlem třída T.G.Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice, IČ 48172049, zapsaná u KS v Hradci Králové, odd.C, vl.3907./dále jen autokemp/

 1. Při příchodu do autokempu se musí host přihlásit na recepci a prokázat svoji totožnost platnými doklady.
  • V době od (7,00 – 19,00) hod. po zaevidování všech údajů do knihy hostů a zaplacení pobytu převezme doklad o ubytování (účtenku), vjezdovou kartu, průkazky pro vstup a klíč od ubytovacího zařízení, pokud je ubytován v chatce.
  • V době od (19,00 – 7,00) hod. provede předběžnou evidenci hosta noční služba, která vystaví dočasný doklad o ubytování oproti kauci 500, –Kč nebo 1000,-Kč v hotovosti. Bez zaplacení této kauce nemůže být host ubytován. K řádnému ubytování je host povinen se dostavit nejpozději do 10,00 hod. dne po noci, v níž došlo k ubytování s originálem dočasného dokladu. Současně s vystavením řádných ubytovacích dokladů a jejich úhradou, je vrácena i kauce.
  • Host, který se ubytuje před 06,00 hodinou ranní, musí uhradit pobyt za celou noc.
  • Cizinci jsou navíc povinni vyplnit (v noční době), „přihlašovací lístek pro cizince“ před zahájením pobytu a předat jej noční službě.
  • Host platí za ubytování předem. Kdo neuhradí pobyt nebo nepředloží platné doklady, nemůže být ubytován.
 2. Majitel motorového vozidla je povinen připevnit na viditelné části palubní desky nebo okna volný průjezd, nebo ubytovací doklad vystavený recepcí.
 3. Při výběru místa na stanování, umístění karavanu nebo dopravního prostředku musí host dbát pokynů recepce autokempu a věnovat zvýšenou opatrnost při pohybu vozidel po místních komunikacích i mimo ně.  Karavany a stany je možné připojit ke zdroji elektrické energie pouze v karavanových boxech a na vyhrazených místech pod recepcí po úhradě příslušných poplatků. Zásuvky u sociálních zařízení nesmí být použity pro připojení mobilních ubytovacích zařízení a stanů.
 4. Po autokempu se mohou vozidla pohybovat pouze po vyhrazených místech, max. rychlostí 20 km/hod. (v souladu s dopravním značením) a parkovat v minimální vzdálenosti od vody 6 m. V době nočního klidu je provoz motorových vozidel zakázán s výjimkou hostů přijíždějících se ubytovat, a to pouze na nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro zaparkování. Pro neubytované návštěvníky je vstup a vjezd do areálu po 23,00 hod. zakázán s výjimkou vstupu, je-li pořádána kulturní akce – tak po dobu jejího trvání /diskotéka/. Omezení vstupu a vjezdu v nočních hodinách neplatí pro vozidla Policie, záchranné služby, taxislužby a majitelů volných průjezdů za účelem úklidu a zásobování.
 5. Osoby, které přicházejí nebo přijíždějí navštívit areál autokempu, nebo již ubytované hosty, musí při vstupu zaplatit příslušný poplatek za vstupné, který je platný v den prodeje od 7,00 – 23,00 hod. (poplatek nenahrazuje ubytovací doklad !!), jinak nemohou být vpuštěny do areálu. Výjimku tvoří návštěvníci „Letního kina“ a „Sauny“, kteří jednu hodinu před představením nebo v době provozu sauny poplatek za vstup neplatí, rovněž tak návštěvníci se zakoupenou permanentkou. Majitelé provozoven a obslužný personál používají zvláštní průkazky ke vstupu vydané recepcí. Host, který nepředloží hodnověrné doklady o ubytování, je povinen pobyt doplatit a areál autokempu neprodleně opustit.
 6. Je zakázáno hloubení příkopů kolem stanů a karavanů, ohrazování prostoru s výjimkou vyčleněných karavanových boxů, upevňování šnůr mezi stany, odhazování odpadků po stanové ploše a pláži, zapalování ohňů mezi objekty. Bez písemného souhlasu provozovatele autokempu nelze provádět žádné terénní a stavební úpravy v celém areálu, rovněž tak není dovoleno kácení a ořezávání větví vzrostlých dřevin. V celém autokempu platí zákaz volného pobíhání zvířat bez přímého dohledu majitele, koupání psů v prostoru vymezeném plovoucími moly a krmení vodního ptactva.
 7. Umístění celoročních karavanů v prostoru „zóna poloostrov“ je podmíněno uzavřením samostatné smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb.
 8. Každý host je povinen dávat pozor na svoje cenné věci. Provozovatel autokempu není v žádném případě zodpovědný za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných věcí nepřiměřených povaze ubytování. Cenné věci je možné uložit za poplatek do trezoru na recepci autokempu. Každý je povinen nalezené věci je odevzdat na recepci autokempu k dalšímu řízení, popř. je odevzdat státním orgánům.
 9. Každá infekční choroba, která se vyskytne v průběhu rekreace musí být okamžitě nahlášena na recepci autokempu nebo na ošetřovnu zdravotníkovi.
 10. Noční klid je stanoven mezi 22.00 a 6.00 hod. ranní. V době od 23,00 do 06,00 platí zákaz vstupu na plovoucí molo. Jeho porušení může vést ke zrušení smlouvy o ubytování bez náhrady za již zaplacený pobyt. Provozní doba stánků s občerstvením, atrakcí apod. je povolena do 23,00 hod. Provozní doba restaurace „Na Pláži“ s diskotékou je do 01,00 hod. (platí pro uzavřené prostory). Rušení nočního klidu, nedodržování provozního řádu a provozní doby dalších subjektů poskytujících služby v areálu může být důvodem k ukončení smluvního vztahu. 
 11. Ceny jsou účtovány dle platného ceníku zveřejněného na www.atcrozkos.cz/cenik/. Výsledná cena je dána součtem ceníkových položek (včetně DPH). Ubytovací jednotku musí host opustit do 10.00 hod. a místo pro stan nebo karavan do 12,00 hod. následujícího dne. Po této hodině si musí host prodloužit pobyt minimálně o jednu noc. Při odjezdu z areálu je host povinen předložit ubytovací doklad ke kontrole na recepci autokempu.
 12. Host zaplacením pobytu přistupuje na podmínky ubytovací smlouvy a zavazuje se dodržovat provozní řád ubytovacího zařízení. Host si může zvolit délku pobytu po dohodě s recepcí libovolně a tuto si může, je-li to možné prodloužit. Jestliže host nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, nemá nárok na vrácení již zaplacené ceny za pobyt. Zrušení pobytu před jeho zahájením se řídí dohodnutými stornovacími podmínkami v ubytovací smlouvě.
 13. Host má právo využívat zařízení autokempu na vlastní riziko a nebezpečí. V oblasti koupaliště a pláže je povinen uposlechnout pokynů Vodní záchranné služby v nočních hodinách pak pracovníků bezpečnostní agentury. Po plovoucím molu je zakázána jakákoliv jízda. Koupání v údolní nádrži Rozkoš je na vlastní nebezpečí. Po koupání doporučujeme osprchovat se.
 14. Kontroly všech osob pobývajících v autokempu jsou uskutečňované pravidelně ve dne i v noci kontrolními pracovníky společnosti. Tito pracovníci jsou oprávněni kontrolovat a zjednat nápravu v případě porušování ustanovení tohoto provozního řádu a obecně závazných předpisů a nařízení v rámci výkonu své služby. Z tohoto důvodu je host ve vlastním zájmu povinen mít u sebe platné doklady o ubytování. V případě poškození ubytovacího dokladu, vystaví recepce na požádání náhradní doklad, výměnou za poškozený.
 15. Korespondenci je nutné si vyzvednout osobně na recepci autokempu. Po 14 dnech bude vrácena zpět odesílateli, je-li uvedena zpáteční adresa.
 16. Vedení umožňuje podnikání dalších subjektů v autokempu pouze na základě platné „smlouvy o poskytování služeb“, „smlouvy o nájmu či podnájmu“ nebo „daňového dokladu“ vystaveného recepcí v případě krátkodobých prodejů nebo poskytování služeb. Podnikatel je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, obecně závazných právních předpisů, udržovat čistotu a pořádek v okolí provozovny a neomezovat svou činností činností (zejména hlukem či nepřiměřenou hudbou z provozoven) hosty nebo další podnikatele.
 17. V případě jakýchkoliv stížností, reklamací či problémů se prosím obraťte na recepci autokempu, popř. jejím prostřednictvím na vedení autokempu.
 18. Informace k „GDPR“ naleznete na stránkách www.atcrozkos.cz/gdpr/
 19. každý kdo vstupuje do ubytovacího zařízení (za jakýmkoliv účelem) je povinnen dodržovat vládní opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 a bez vyzvání předložit doklady opravňující k poskytnutí ubytovací či jiné služby v systému O-N-T (Očkování-prodělaná Nemoc-Test) a to po celou dobu platnosti těchto opatření. 

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 01.1.2018, aktualizován 30.06.2021

Autocamping Rozkoš, s.r.o.
Ing. Jan Šnajdr – jednatel společnosti