GDPR 2019-04-25T16:53:23+02:00

GDPR MEMORANDUM

společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o.

 
Společnost Autocamping Rozkoš, s.r.o., se sídlem třída T.G.Masaryka 836, 552 03 Česká Skalice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost Autocamping Rozkoš, s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti (evidence místních poplatků)
 • ochrana majetku a osob
Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, který vyžaduje vést domovní knihu, do které ubytovatelé zapisují osobní údaje svých zahraničních hostů.

Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností ubytovatele zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních hostů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • dobu ubytování
 • účel pobytu
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby
Zdroje osobních údajů

Společnost Autocamping Rozkoš, s.r.o. získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy o ubytování.

Délka uchovávání osobních údajů

Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti Autocamping Rozkoš, s.r.o. , jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • právo na přístup k osobním údajům

sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení

 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.
Kamerový systém

Informujeme Vás i touto cestou, že v části našich zařízení provozujeme kamerový systém. Hlavním důvodem instalace kamerového systému je zvýšená ochrana majetku společnosti. Kamerový systém je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby, na základě našeho konkrétního požadavku, dochází i ke zpracování externí firmou. V případě, že je takový požadavek vznesen, je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR.

Pořizování fotografií, obrazového a zvukového záznamu

Informujeme Vás touto cestou, že v průběhu akcí pořádaných v našem zařízení dochází kfotografování a případně i natáčení videí, za účelem dokumentování jejich průběhu, přičemž tyto fotografie jsou dále zveřejňovány na webových stránkách provozovaných naší společností, na našich facebookových profilech, příp. zpřístupňovány ve fotogaleriích dostupných na internetu a v případě fotografií dochází i k jejich předávání elektronickým a tištěným mediím. Jedná se o běžné dokumentování akcí, kdy toto je možné provádět, mj. i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto pořízenými fotografiemi, zvukovými a obrazovými záznamy ve vztahu k Vaší osobě, prosím, informujte nás.

Pokud byste i kdykoliv následně zjistili, že byla zveřejně Vaše fotografie způsobem, který Vám nevyhovuje, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů článku 37 odst. 1 nemá organizace Autocamping Rozkoš, s.r.o. povinnost jmenovat pověřence.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte, prosím, pana Ing. Jana Šnajdra, tel. 603 731 588, e-mail: atc@atcrozkos.cz

Autocamping Rozkoš, s.r.o.

*** Vaše osobní údaje nezpracováváme pro marketingové účely ***