AUTOCAMPING ROZKOŠ
adresa:
telefon:
mail:
Logo

AUTOCAMPING ROZKOŠ- Ubytování Česká Skalice

http://www.atcrozkos.cz/o-autocampingu/cenik-ubytovani/

Pravidla k ochraně vodního díla Rozkoš

Pravidla k ochraně vodního díla Rozkoš

Pracovní skupina „Budoucnost oblasti vodní nádrže Rozkoš“, jejíž členy  jsou zástupci obcí, Povodí Labe a Královéhradeckého kraje iniciovala vznik tzv. „Pravidel k ochraně vodního díla Rozkoš“, která vyčleňují dotčená území, popisují vodní dílo i účel a využití vodního díla. V další části potom shrnují obecné zásady pro činnosti vykonávané na vodní nádrži Rozkoš a přilehlých pozemcích (veřejný pořádek, bezpečnost plavba) a informující o důležitých kontaktech.

Veškeré záležitosti zde uvedené mají oporu a jsou řešeny rozličnými právními normami.

Pravidla byla projednána v radách, popřípadě zastupitelstvech přilehlých obcí (Česká Skalice, Nahořany, Provodov-Šonov a Velká Jesenice). Budou zveřejněna na internetových stránkách obcí, v ubytovacích zařízeních, v klubech či spolcích. Druhou část najdete na vývěskách umístěných u přístupu k vodnímu dílu Rozkoš.

Seznamte se prosím s těmito „Pravidly“ získáte potřebné informace, kontakty a vyhnete se případnému postihu za činnosti, které nejsou s nimi v souladu.

Pravidla si vyžádají aktualizaci v souladu se zákonem, viz.bod.10

Pravidla VD Rozkoš (kompletní materiál)

Pravidla nechtějí nikoho a nic nahrazovat, ale chtějí být připomenutím, či výzvou k zajištění ochrany vodního díla Rozkoš.
Vybráno z „Pravidel“

Při činnostech je třeba zejména

  1. udržovat čistotu a pořádek, zdržet se činnosti, kterou by se znečišťoval terén, půda, voda nebo ovzduší;
  2. ukládat odpady na místa k tomu vyhrazená, provozovatelé rekreačních a stravovacích zařízení, tábořišť apod. jsou povinni zabezpečovat jejich likvidaci v souladu s platnými předpisy;
  3. motorová a přípojná vozidla lze provozovat jen na veřejně přístupných pozemních komunikacích a v souladu se zákonem o silničním provoze,
  4. není dovoleno poškozovat pobřežní bylinnou vegetaci, pro kácení stromů a keřů platí závazné předpisy  o ochraně přírody a krajiny a je třeba  zvláštní písemné povolení;
  5. sportovní rybolov mohou provozovat pouze držitelé platných rybářských lístků a povolenek k rybolovu; musí být plně respektován rybářský řád a pravidla daná pro rybářský revír VD Rozkoš v Soupisu (popisu) rybářských revírů pro daný rok;
  6. každý, kdo zachází v prostoru zátopy i navazujícího pobřeží kolem vodního díla se závadnými látkami (veškeré látky, které mohou ohrozit jakost vody – např. pohonné hmoty, oleje, mycí prostředky a další), je povinen učinit taková opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových ani podzemních vod a neohrozily jejich kvalitu;
  7. vodní nádrž VD Rozkoš je Ministerstvem zdravotnictví určena jako povrchová voda ke koupání osob; z tohoto důvodu musí být hospodaření na přilehlých zemědělských plochách zajištěno takovým způsobem, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů, odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a negativnímu ovlivnění jakosti vody;
  8. stanování, táboření a rozdělávání ohňů lze provádět jen na místech k tomu určeném; přespávání ve volné přírodě na území přilehlém k VD Rozkoš je zakázáno;
  9. vstup do vody a koupání mimo k tomu vyhrazené prostory je na vlastní nebezpečí; rovněž tak vstup na led zmrzlé hladiny VD Rozkoš;
  10. při plavbě malých plavidel musí být dodržován Řád plavební bezpečnosti; plavba plavidel se spalovacími motory je možná pouze ve vzdálenosti min. 25 m od břehů nádrže a pouze ve výtlačném režimu, nejvýše do rychlosti 25 km/h; plavba vodních skútrů, plavidel v kluzu a vodní lyžování je zakázáno.

22.5.2013

Do kempu Camp.cz RekoPlavba Kladské Pomezí  

Copyright © Autocamping Rozkoš